Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia

Treść porozumień / negocjacje płacowe


W związku z pojawiającymi się nieprawdziwym, dezinformującymi informacjami wśród załogi P.G. „SILESIA” ZZG w Polsce przy P.G. „SILESIA” przekazuje treść porozumień zawartych 31.10.2016 r. przez Związki Zawodowe z Pracodawcą. Porozumienia te po przyjęciu przez PIP zostały podane do wiadomości załogi przez Pracodawcę w styczniu 2017 r. i wiszą w gablocie koło pokoju 111.

W/w porozumienia zakończyły proces negocjacji płacowych trwający od 23 lutego 2016 r. do 31 października 2016 r. 23 lutego 2016 r. odbyło się spotkanie Zarządu PG SILESIA z przedstawicielami Organizacji Związkowych działających przy PG SILESIA. Na spotkaniu tym Zarząd PG SILESIA przedstawił Organizacjom Związkowym przyjęty budżet na rok 2016.

Mając świadomość złej sytuacji finansowej Spółki Pracodawca poinformował Organizacje Związkowe o konieczności dokonania oszczędności w obszarze kosztów pracy.

10 marca 2016 r. odbyło się spotkanie Pracodawcy z Organizacjami Związkowymi działającymi przy PG SILESIA w ramach rokowań w sprawi wprowadzenia zmian do treści ZUZP PG SILESIA oraz zawieszenia części postanowień tego Układu.

12 maja 2016 r. odbyło się spotkanie Pracodawcy z Organizacjami Związkowymi w ramach rokowań nad zmianami i zawieszeniem treści ZUZP PG SILESIA; Pracodawca podkreślił konieczność uzyskania oszczędności w obszarze kosztów pracy zarówno w roku 2016 jak i w latach kolejnych i podtrzymał wcześniej złożoną propozycję:

  1. Zmiana sposobu naliczani Nagrody z okazji Dnia Górnika tak aby nagroda ta była liczona jako 1/12 wypłaconego wynagrodzenia zasadniczego.
  2. Zawieszenie wypłaty ekwiwalentu za Deputat Węglowy w latach 2017-2019 dla wszystkich osób uprawnionych do jego otrzymana, zgodnie z zapisami ZUZP.
  3. Rezygnacja w dokonywana odpisu dodatkowego na ZFŚS.
  4. Rezygnacja z bonów żywieniowych dla pracowników, którzy nie są uprawnieni do ich pobierania.
  5. Zawieszenie dokonywania analizy ustalenie wskaźnika przyrostu przeciętnego wynagrodzenia w latach 2016, 2017, 2018.

 

Po trwających blisko 8 m-cy negocjacjach Stronie Społecznej , która z cała determinacją walczyła aby cały proces oszczędności odbył się jak najmniejszym kosztem dla załogi udało się podpisać Porozumienia (treść poniżej) z Pracodawcą.

Treść porozumień do pobrania: PDF


 
 

10 Najważniejszych powodów, dla których warto być członkiem ZZG w Polsce

Jesteśmy jedną z największych organizacji związkowych w branży górniczej. Jesteśmy organizacją, która będzie Cię reprezentować na szczeblu krajowym (zakładu, pracodawcy, właściciela) oraz w międzynarodowych europejskich strukturach.
Jesteśmy organizacją reprezentatywną zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, co powoduje, że pracodawca musi się liczyć z naszym zdaniem.
Będziesz mógł decydować o działaniach Twojego związku.
Będziesz mógł korzystać z samopomocy związkowej. W ciężkich chwilach nie zostaniesz sam, zawsze możesz na nas liczyć.
Szybko i skutecznie egzekwujemy Twoje prawa. Opiniujemy akty prawne.
Przedstawiciel naszego działu prawnego pomoże Ci w rozwiązywaniu Twoich konfliktów z pracodawcą, będzie Cię reprezentować w Sądzie Pracy.
Masz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które wykorzystasz nie tylko w pracy.
Możesz brać udział w licznych masowych imprezach integracyjnych (m.in złaz górski, zawody wędkarskie, zawody w strzelaniu, turniej piłki nożnej pod ziemią - w Wieliczce).
Będziesz mógł korzystać z różnych form wypoczynku pracowników i ich rodzin.
Będziesz miał dostęp do prasy górniczej: "Górnik" oraz portali internetowych, w których będziesz na bieżąco informowany o sprawach związanych z Twoim zakładem pracy oraz całą branżą górniczą, a także na ich łamach będziesz mógł przedstawić swoje opinie i spostrzeżenia.
 
Polityka prywatności