Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia

Historia Związków Zawodowych w Polsce

Związki Zawodowe są dobrowolnymi i samorządnymi organizacjami ludzi pracy powołanymi do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Są niezależne w swej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

Rodowód pierwszych organizacji związkowych wywodzi się z osiemnastowiecznej Anglii gdzie powstały pierwsze, tworzone na zasadzie cechowej organizacje skupiające w swoich szeregach pracowników manufaktur jednej specjalności.

Na ziemiach polskich pierwsze związki zawodowe zaczęły powstawać pod koniec XIX wieku., a proces ten rozpoczął się na Górnym Śląsku, przede wszystkim w Gliwicach, Bytomiu, Katowicach i Tarnowskich Górach. Teren Górnego Śląska stał się kolebką pierwszej masowej organizacji o charakterze związku zawodowego, którym był powstały z inicjatywy działaczy socjalistycznych i katolickich w 1889 roku Związek Wzajemnej Pomocy o przynależności, do którego nie decydowała przynależność zawodowa.

Zakończenie I wojny światowej i odrodzenie się państwa polskiego miało ogromny wpływ na rozwój ruchu związkowego. Masowo powstające w tym okresie organizacje cechowały się różnorodnym zabarwieniem politycznym, wyznaniowym i narodowościowym, a także zawodowym i branżowym.

W latach okupacji niemieckiej obowiązywał zakaz wszelkiej działalności organizacji polskich, w tym i związków zawodowych. Nie mniej część związków podjęła działalność konspiracyjną i dywersyjno-sabotażową.

W okresie PRL –u związki zawodowe miały charakter branżowy i scentralizowany, a ich działaniami kierowała Centralna Rada Związków Zawodowych. Odgrywały one znaczącą rolę w życiu politycznym i społecznym poprzez uczestnictwo w działaniach rad narodowych, rad zakładowych, rad pracowniczych i konferencji samorządu robotniczego na terenie zakładów pracy. Brały udział w akcjach organizowanych przez Komisję Specjalną do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym oraz innych organów kontroli. Zarządzały również Funduszem Wczasów Pracowniczych. Centralna Rada Związków Zawodowych miała też prawo inicjatywy ustawodawczej.

Związki zawodowe w tym okresie głosiły kult pracy, organizowały współzawodnictwo pracy, walczyły o wzrost jej wydajności, realizując w ten sposób zadania postawione przez partyjne kierownictwo. Władze związkowe popierały rząd w okresie wszystkich wystąpień robotniczych i przesileń politycznych w całym okresie istnienia PRL.

Pogarszająca się sytuacja polityczna i ekonomiczna kraju spowodowała powstanie opozycji politycznej i doprowadziła do wyłomu w systemie organizacji związkowych poprzez utworzenie przez działaczy opozycji Wolnych Związków Zawodowych na Górnym Śląsku, Wybrzeżu Gdańskim, w Szczecinie i Łodzi. Działacze WZZ kierowali wieloma strajkami robotniczymi, a ich owocem była zgoda władz na utworzenie w 1980 roku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", pierwszej niezależnej organizacji związkowej działającej po II wojnie światowej w Polsce i na obszarze Europy Wschodniej. Stan wojenny ogłoszony 13 grudnia 1981 r. zawiesił działalność wszystkich związków zawodowych na prawie roczny okres. Uchwała Sejmu PRL z dnia 8 października 1982 r. w sprawie zasad i sposobu tworzenia związków zawodowych rozwiązywała wszystkie organizacje związkowe działające do czasu wprowadzenia stanu wojennego, a jednocześnie pozwalała na tworzenie nowych organizacji związkowych na terenie zakładów pracy. Większość nowopowstałych w tym okresie związków zawodowych zrzeszyła się w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych, centrali związkowej o charakterze branżowym powstałej w1984 r.

Źródło: http://zzgboleslawsmialy.org

 

10 Najważniejszych powodów, dla których warto być członkiem ZZG w Polsce

Jesteśmy jedną z największych organizacji związkowych w branży górniczej. Jesteśmy organizacją, która będzie Cię reprezentować na szczeblu krajowym (zakładu, pracodawcy, właściciela) oraz w międzynarodowych europejskich strukturach.
Jesteśmy organizacją reprezentatywną zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, co powoduje, że pracodawca musi się liczyć z naszym zdaniem.
Będziesz mógł decydować o działaniach Twojego związku.
Będziesz mógł korzystać z samopomocy związkowej. W ciężkich chwilach nie zostaniesz sam, zawsze możesz na nas liczyć.
Szybko i skutecznie egzekwujemy Twoje prawa. Opiniujemy akty prawne.
Przedstawiciel naszego działu prawnego pomoże Ci w rozwiązywaniu Twoich konfliktów z pracodawcą, będzie Cię reprezentować w Sądzie Pracy.
Masz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które wykorzystasz nie tylko w pracy.
Możesz brać udział w licznych masowych imprezach integracyjnych (m.in złaz górski, zawody wędkarskie, zawody w strzelaniu, turniej piłki nożnej pod ziemią - w Wieliczce).
Będziesz mógł korzystać z różnych form wypoczynku pracowników i ich rodzin.
Będziesz miał dostęp do prasy górniczej: "Górnik" oraz portali internetowych, w których będziesz na bieżąco informowany o sprawach związanych z Twoim zakładem pracy oraz całą branżą górniczą, a także na ich łamach będziesz mógł przedstawić swoje opinie i spostrzeżenia.
 

Układ zbiorowy do pobrania:

PDF
 

Regulamin pracy do pobrania:

PDF
 
Polityka prywatności