Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia Związek Zawodowy Górników w Polsce przy PG Silesia

Czy ZUS prawidłowo przeliczył mi moją emeryturę?

Artykuł

W zakresie ustalenia prawa do emerytury nie mamy zastrzeżeń do przekazanej nam decyzji, jednak uważamy, że wysokość tej emerytury została ustalona nieprawidłowo.

Z decyzji tej wynika, że ZUS obliczył przyznaną emeryturę na podstawie postanowień art.26 nie informując Pana dlaczego nie obliczył jej jako świadczenie mieszane w oparciu o postanowienia zgodnie art.183.

Wyjaśnienie takie jest konieczne bowiem zgodnie z postanowieniami art.183 emerytura dla osoby, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym w tym przypadku w 2011r wynosi :

  • 55% emerytury obliczonej na podstawie art.53
  • 45% emerytury obliczonej na podstawie art.26

Z Pana pisma wynika, że w przebiegu swojej pracy posiadał Pan 16 miesięcy pracy górniczej z przelicznikiem 1,8 oraz 260 miesięcy pracy górniczej z przelicznikiem 1,5.

W tym stanie rzeczy ZUS ustalając wysokość emerytury na podstawie postanowień art. 184 powinien do części emerytury obliczonej wg. postanowień art. 53 zastosować przeliczniki lat pracy górniczej określone w art.52 ustawy.

Takie też stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Katowicach, który w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 maja 2012r sygn. akt III A.Ua 2402/11 stwierdza, że przepis art.184 ustawy w sposóbodrębny i szczególny uregulował sytuację prawną ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948r, którzy w dniu wejścia w życie ustawy tj.1 stycznia 1999r legitymowali się okresem zatrudnienia w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet, 65 lat – dla mężczyzn oraz okresem składkowym i nieskładkowym, o którym mowa w art.27 ustawy, gwarantując im prawo do nabycia emerytury po osiągnięciu wieku przewidzianego w art.32 (…). Intencją ustawodawcy było zapewnienie nabycia uprawnień emerytalnych dla tej kategorii ubezpieczonych, którzy w chwili wejścia w życie ustawy spełnili wymagane warunki stażu, w tym stażu pracy w warunkach szczególnych, za wyjątkiem wieku emerytalnego przewidzianego w art.32 ustawy. (…)

Do wniosków zgłoszonych w latach 2009-2013 mają zastosowanie postanowienia art.183 ustawy. Zgodnie z postanowieniami art.183 ust.3 ustawy emerytura przyznana na wniosek osoby ubezpieczonej urodzonej po dniu 31 grudnia 1948r z wyjątkiem ubezpieczonych, którzy pobierali emeryturę na podstawie przepisów art.46 lub50, o ile osoba ta nie była członkiem otwartego funduszu emerytalnego albo złożyła wniosek o przekazanie środków zgromadzonych w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu na dochody budżetu państwa, która osiągnęła wiek uprawniający do emerytury w roku kalendarzowym 2011, wynosi:

  • 55% emerytury obliczonej na podstawie art.53
  • 45% emerytury obliczonej na podstawie art.26

Sposób ustalania wysokości emerytury określony w tym przepisie, przewidziany dla świadczeniobiorców, którym przyznano emeryturę na podstawie art.184 ustawy, wskazuje na jej mieszany charakter – odsyłający do obliczenia 55% części świadczenia wg. dotychczasowych zasad przewidzianych w art.53 ustawy. Ta okoliczność przy uwzględnieniu faktu, że o nabyciu prawa do przedmiotowej emerytury – poza przesłanką wieku - decyduje spełnienie pozostałych zasad, zachowanych także w odniesieniu do emerytury przysługującej starszym ubezpieczonym w ocenie Sądu Apelacyjnego powoduje, iż do obliczenia części emerytury zgodnie z art.53 zastosowanie znajdują przeliczniki górnicze, o których mowa w art.52 ustawy dotyczącym ustalania wysokości emerytur innych niż górnicze (…).

W tym stanie rzeczy proponujemy Panu wystąpić do ZUS-u o zastosowanie do przeprowadzonego przeliczenia świadczenia przeliczników górniczych z zaznaczeniem, że domaga się Pan wypłacenia świadczenia korzystniejszego.

W tym miejscu należy podkreślić, że od 01.01.2013r weszły w życie nowe postanowienia art.25 ust.1b, z których wynika, że w przypadku gdy ubezpieczony pobrał emeryturę między innymi na podstawie art.34 lub 48-49 podstawę obliczenia emerytury, pomniejsza się o kwotę stanowiącą sumę kwot pobranych emerytur, w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Autor: Józef Solich

 

10 Najważniejszych powodów, dla których warto być członkiem ZZG w Polsce

Jesteśmy jedną z największych organizacji związkowych w branży górniczej. Jesteśmy organizacją, która będzie Cię reprezentować na szczeblu krajowym (zakładu, pracodawcy, właściciela) oraz w międzynarodowych europejskich strukturach.
Jesteśmy organizacją reprezentatywną zgodnie z ustawą o związkach zawodowych, co powoduje, że pracodawca musi się liczyć z naszym zdaniem.
Będziesz mógł decydować o działaniach Twojego związku.
Będziesz mógł korzystać z samopomocy związkowej. W ciężkich chwilach nie zostaniesz sam, zawsze możesz na nas liczyć.
Szybko i skutecznie egzekwujemy Twoje prawa. Opiniujemy akty prawne.
Przedstawiciel naszego działu prawnego pomoże Ci w rozwiązywaniu Twoich konfliktów z pracodawcą, będzie Cię reprezentować w Sądzie Pracy.
Masz możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń, które wykorzystasz nie tylko w pracy.
Możesz brać udział w licznych masowych imprezach integracyjnych (m.in złaz górski, zawody wędkarskie, zawody w strzelaniu, turniej piłki nożnej pod ziemią - w Wieliczce).
Będziesz mógł korzystać z różnych form wypoczynku pracowników i ich rodzin.
Będziesz miał dostęp do prasy górniczej: "Górnik" oraz portali internetowych, w których będziesz na bieżąco informowany o sprawach związanych z Twoim zakładem pracy oraz całą branżą górniczą, a także na ich łamach będziesz mógł przedstawić swoje opinie i spostrzeżenia.
 
Polityka prywatności